Európske voľby6. - 9. júna 2024

Voľba predsedu/predsedníčky Európskeho parlamentu

Právomoci

Predseda/predsedníčka, ktorý je volený na dva a pol roka s možnosťou opätovného zvolenia, zastupuje Európsky parlament vo vzťahu k ostatným inštitúciám EÚ a vonkajšiemu svetu.

Predseda/predsedníčka tiež riadi činnosť Parlamentu, predsedá plenárnym zasadnutiam a vyhlasuje konečné schválenie rozpočtu EÚ.

Na začiatku každého zasadnutia Európskej rady predseda Európskeho parlamentu predkladá stanovisko Parlamentu k bodom programu a ďalším témam.

Voľba predsedu/predsedníčky

Predsedu/predsedníčku Parlamentu volia poslanci Európskeho parlamentu (EP) v tajnom hlasovaní. Uskutočňuje sa na prvom plenárnom zasadnutí po voľbách.

Politické skupiny alebo skupiny, ktoré majú najmenej 36 poslancov, môžu navrhnúť svojich kandidátov na túto funkciu.

Funkciu získava kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov.

Ak ani jeden z kandidátov nezíska po troch kolách hlasovania absolútnu väčšinu, dvaja najlepší kandidáti sa stretnú v záverečnom hlasovaní, pričom kandidát, ktorý získa najviac hlasov, je vyhlásený za nového predsedu/predsedníčku Európskeho parlamentu.

Bezprostredne po hlasovaní poslanci EP zvolia 14 podpredsedov a piatich kvestorov.